1 σχόλιο

Ξαφνικά και νέο χαράτσι 25% 29% και 35% για δύο χρόνια με αναδρομική ισχύ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει ενσωματώσει στο πολυνομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», νεα διάταξη.

Σύμφωνα με την προσθήκη του υπουργείου:

Στο πλαίσιο αυτό, εισήχθησαν στο πολυνομοσχέδιο με τα “prior actions” συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα:
1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για δυο χρόνια (από 1.7.2012 έως και 30.6.2014).
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως ποσοστό επί της καθαρής αξίας, ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέουν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί στο σύστημα και κλιμακώνεται σε 25%,29% και 35% ανάλογα με το χρόνο σύνδεσης και την εγγυημένη τιμή που κάθε σταθμός έχει κλειδώσει.

Συγκεκριμένα :
α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως 31.12.2011.
β) Σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς, που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.
γ) Σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς, που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς.
Η εισφορά αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού και θα παρακρατείται από τις πληρωμές των παραγωγών μέσω συμψηφισμού.

2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι έτη. Εγγυημένη τιμή είναι αυτή που ισχύει κατά την ημερομηνία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να συνδέσει το σταθμό στο δίκτυο εντός ενός μήνα από τότε που ο σταθμός θα δηλώσει την ετοιμότητά του για σύνδεση. Εάν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, ο επενδυτής κλειδώνει την τιμή που ίσχυε κατά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης του διαχειριστή πάνω από 3 μήνες, προβλέπεται αποζημίωση του επενδυτή με ποσοστό του κόστους των έργων σύνδεσης, που ξεκινά από 50% και φτάνει στο 100% ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης. Η αποζημίωση αυτή επιβαρύνει τον διαχειριστή (υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο για παράταση του χρόνου υπέρ του διαχειριστή στην περίπτωση μεγάλων και πολύπλοκων έργων).
Εάν ο επενδυτής δηλώσει ετοιμότητα χωρίς αυτό να ισχύει, χάνει τη σειρά του και θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 6μήνες για να έχει δικαίωμα να υποβάλει ξανά αίτημα σύνδεσης.
Προβλέπεται μεταβατική ρύθμιση για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ή έχουν υποβάλει αίτηση με πλήρη φάκελο. Οι σταθμοί αυτοί κλειδώνουν με την τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης ή υποβολής της αίτησης, εφόσον συνδεθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που προβλέπονται στο νόμο (μέχρι 4μήνες από τη δημοσίευση του νόμου για σταθμούς έως και 10 MW και αντιστοίχως 12 για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης από 10 MW)
Γενικές Κατευθύνσεις των μέτρων
• Η απόδοση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά παραμένουν υψηλές και ελκυστικές για τους ενδιαφερόμενους.
• Η εισφορά επιβάλλεται υπέρ του ίδιου του Ταμείου των επενδυτών και θα γίνεται μέσω συμψηφισμού.
• Τα οικιακά φωτοβολταϊκά, λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα ως ένα επιπλέον έσοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, έχουν εξαιρεθεί τόσο από την αναστολή για νεοεισερχόμενες επενδύσεις όσο και από την εισφορά.
• Δεν υπάρχει εισφορά για όσους έχουν κλειδώσει τιμή μετά τον Αύγουστο του 2012, με τις νέες δηλαδή μειωμένες εγγυημένες τιμές
• Το αρχικό προαπαιτούμενο με στενότερο χρονικό ορίζοντα μηδενισμού μάλιστα του ελλείμματος και όχι σταδιακής μείωσης, προέβλεπε πολύ σκληρότερα μέτρα (αναδρομική περικοπή feed in tariffs, μείωση ενέργειας που αγοράζει το σύστημα από φ/β, υψηλότερα ποσοστά εισφοράς)
• Η θεσμοθέτηση του «κλειδώματος» της επιδοτούμενης τιμής με την ηλέκτριση του έργου και όχι με την υπογραφή σύνδεσης, βοηθούν στην εκκαθάριση του συστήματος από αδρανείς άδειες επιτυγχάνοντας:
o Την προώθηση και υλοποίηση των υγιών επενδύσεων.
o Αποσυμφορίζουν τον τεχνητό κορεσμό των δικτύων.
o Αποτρέπουν το παρεμπόριο αδειών με την κατάργηση της «υπεραξίας» των κλειδωμένων τιμών σε παλαιότερο χρόνο.
o Συνδέουν άμεσα το κόστος της επένδυσης με το ύψος της εγγυημένης τιμής.
• Η υποχρέωση των Διαχειριστών να υλοποιούν τα έργα σύνδεσης εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η πρόβλεψη για την προστασία των επενδυτών σε αντίθετη περίπτωση, ενισχύει το επενδυτικό περιβάλλον και προστατεύει από αδιαφανείς διαδικασίες.
• Με το σύνολο των μέτρων του ΥΠΕΚΑ, αποφεύχθηκε υπέρογκη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ στον τελικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και μειώθηκε σε μόλις 1ευρώ/μήνα μεσοσταθμικά για τον τυπικό οικιακό καταναλωτή, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ).
• Παραμένουν ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των επενδυτών σε φ/β παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία:
o εγγυημένο εισόδημα για 20 και 25 χρόνια από το ελληνικό κράτος, δηλ. τους Έλληνες πολίτες, την ώρα που ο ελληνικός λαός βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη σύγχρονη ιστορία του με μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματά του.
o άμεση προτεραιότητα και αγορά του συνολικού «προϊόντος» που πουλάνε καθημερινά για 20 ή 25 χρόνια.
o Οι επενδυτές φωτοβολταϊκών εξαιρούνται ακόμα και του 3% προς τους ΟΤΑ, που είναι αναγκασμένοι να καταβάλλουν οι επενδυτές σε όλες τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.
• Όπως και οι ίδιοι παραδέχονται οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι αντίστοιχες της απόδοσης της επένδυσης ούτε των στόχων.
• Η εισφορά δεν αφορά σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. αιολικά, βιομάζα) γιατί το κόστος κατασκευής τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα οι εγγυημένες τιμές που απολαμβάνουν είναι χαμηλές. Επιπλέον, η διείσδυσή τους είναι σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους, ενώ αντίθετα στα φ/β έχουν σχεδόν ξεπεραστεί.

Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Ανάλογα μέτρα, που στοχεύουν στη στήριξη και τον εξορθολογισμό των εγχώριων αγορών, έχουν ήδη ληφθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς αντίστοιχα προβλήματα έχουν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ασχέτως της γενικότερης οικονομικής τους κατάστασης. (όπως η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία).

Αποτέλεσμα

Οι αποφάσεις αυτές σε συνδυασμό με τις προηγούμενες του Αυγούστου και επόμενες που θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή, αλλά και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη δανειοδότηση του ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τις προσπάθειες που γίνονται για την αποδέσμευση των λογαριασμών των Energa και Hellas Power, αποκαθιστούν σταδιακά τη ρευστότητα στην αγορά ενέργειας και αντιμετωπίζουν άμεσα τη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα.
Προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εγχώριας αγοράς και η προστασία του τελικού καταναλωτή.

20121106-214542.jpg

One comment on “Ξαφνικά και νέο χαράτσι 25% 29% και 35% για δύο χρόνια με αναδρομική ισχύ

  1. Reblogged this on ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ.

Υποβολή απάντησης

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. ( Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. ( Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. ( Log Out / Αλλαγή )

Άκυρο

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,384 other followers

Powered by WordPress.com