Διευκρινήσεις για τη βοήθεια του κράτους απο το Υπ. Μεταφορών

Facebook Twitter YouTube
A+ A A-

Διευκρινήσεις για τη βοήθεια του κράτους απο το Υπ. Μεταφορών

Διευκρινήσεις για τη βοήθεια του κράτους απο το Υπ. Μεταφορών

Μέτρα για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.


Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες μέτρων. Η πρώτη αφορά την επιδότηση ενοικίου για την στέγαση των κατοίκων και η δεύτερη τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών. Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα μέτρα για κάθε κατηγορία:

Α. Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων
• Το ύψος της συνολικής δαπάνης θα είναι της τάξης των € 16.000.000.
• Την επιδότηση δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν άλλη κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.
• Η επιδότηση φθάνει το ποσό των € 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων, € 400 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.
• Για κάθε μέλος που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
• Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο.
• Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο συμβόλαιο.
• Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες θα χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές για έξι (6) μήνες.
Σημείωση: Δε δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τα παραδώσουν.

Β. Πιστωτικές Διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
• Η Συνολική δαπάνη για Δωρεάν Κρατική Αρωγή Δ.Κ.Α. και έξοδα κίνησης μηχανικών είναι συνολικού ύψους € 42.540.000, ενώ η δαπάνη για την επιδότηση επιτοκίου δανείων εκτιμάται στα 5.225.000 ευρώ
• Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ χορηγεί Στεγαστική Συνδρομή (ΣΣ) για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες.
• Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής,
• H Σ.Σ. αποτελείται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
• Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα του σεισμού, περισσότερες της μίας ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, Α.Δ. δικαιούται για κάθε μία από αυτές, ενώ Δ.Κ.Α. μόνο για τη μία ιδιοκτησία, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωσή του. Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες το σύνολο της Σ.Σ. χορηγείται εξ ολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ., χωρίς Δ.Κ.Α.
• Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του δύναται να λάβει μόνο τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή από την αρμόδια Υπηρεσία.
• Για ανακατασκευή κατοικίας, το ποσό της Σ.Σ. που χορηγείται, καθορίζεται σε € 1.000 ανά τ.μ
• Για ανακατασκευή κτιρίων επαγγελματικής χρήσης, το ποσό της Σ.Σ. που χορηγείται καθορίζεται σε € 500 ανά τ.μ. εκτός από τις κτηνοτροφικές μονάδες, ή αγροτικές αποθήκες που το ποσό καθορίζεται σε € 250 ανά τ.μ.
• Για Ιερούς Ναούς, η Σ.Σ. που χορηγείται καθορίζεται σε € 850 ανά τ.μ. επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτίσματος. Ειδικώς για την ανακατασκευή κωδωνοστασίων και μόνο, χορηγείται € 150 ανά κυβικό μέτρο.
• Η Σ.Σ. για ανακατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου).
• Η πρώτη δόση είναι το 30% του συνόλου της Σ.Σ. (80% Δ.Κ.Α. και 20% Α.Δ.) και χορηγείται μετά την έκδοση της Άδειας Δόμησης και την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την ανακατασκευή κτιρίου, από την αρμόδια Υπηρεσία.
• Η δεύτερη δόση είναι το 30% της Σ.Σ. και χορηγείται με την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας.
• Η τρίτη δόση είναι το υπόλοιπο 40% της Σ.Σ. και χορηγείται με την περαίωση του νέου κτίσματος η οποία θα βεβαιώνεται από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης από τον ιδιώτη μηχανικό.
• Δικαιούχοι Σ.Σ. για επισκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία ως επισκευάσιμα.
• Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 450 ανά τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
• Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 250 ανά τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
• Το ποσό της Σ.Σ. (80% Δ.Κ.Α. και 20% Α.Δ.) για επισκευή, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη θα καταβάλλεται με την έκδοση Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Σ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι € 5.000, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.
• Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που κρίνονται επισκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, εφόσον κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες.

back to top
Tweets by @vagelisgiakoumi
Facebook Slider

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel