Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Facebook Twitter YouTube
A+ A A-

Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

 

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασε, τονΙανουάριο του 2014,τομέσοσταθμισμένοεπιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε άνοδο. Το επιτοκιακό περιθώριο*αύξηθηκεκατά 58 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις3,89εκατοστιαίες μονάδες(βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,77%τον Ιανουάριο του 2014. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκιατων καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρουσίασαν πτώση κατά 4 και 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 0,33% και 0,37% αντίστοιχα, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητοστο2,80%.

Το μέσοσταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 54 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,66%, τον Ιανουάριο του 2014. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς)αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, τον Ιανουάριο του 2014, καιδιαμορφώθηκε στο 14,72%.Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 82 μονάδες βάσης καιδιαμορφώθηκε στο7,98%.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικώνκαι επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκειαπαρουσίασαν πτώση κατά 5 και 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 7,24% και 9,20%αντίστοιχα.Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείωνσυγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 6,97για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ,αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 5,99για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ.ευρώκαι αυξήθηκε κατά 127 μονάδες βάσηςστο 6,00% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.Τέλος, τομέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτοςπαρουσίασε πτώση κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,70%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώσηπαρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο  του συνόλου των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.Tο επιτοκιακό περιθώριο*αυξήθηκεκατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις3,63 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Ειδικότερα, τονΙανουάριο του 2014το μέσο επιτόκιοστα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεωναπό νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκεστο 3,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσειςπαρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,88%.Το μέσο επιτόκιοστα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικώνδανείων με διάρκεια άνω των 5 έτων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητοστο 3,02%, ενώ τααντίστοιχα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων αυξήθηκαν κατά 10 και 4μονάδες βάσης στο 4,71% και 5,50% αντίστοιχα.

ΤονΙανουάριο του 2014, το μέσοσταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων(συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 1,96%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητοστο 5,59%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

   

Νοέμβριος 2013

Δεκέμβριος 2013

Ιανουάριος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,39

0,37

0,33

 

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,41

0,45

0,37

 

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

2,83

2,82

2,80

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου τωνκαταθέσεων

1,81

1,81

1,77

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,66

14,62

14,72

 

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,29

7,29

7,24

 

Επαγγελματικά  χωρίς καθορισμένη διάρκεια

9,23

9,34

9,20

 

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

7,32

7,16

7,98

 

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:      

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

6,72

5,86

5,80

6,61

5,79

4,73

6,97

5,99

6,00

 

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

2,75

2,81

2,70

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου τωνδανείων

5,50

5,12

5,66

Περιθώριο επιτοκίου*

3,69

3,31

3,89

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

   

Νοέμβριος 2013

Δεκέμβριος 2013

Ιανουάριος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

3,35

3,23

3,09

 

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

3,00

2,89

2,88

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου τωνκαταθέσεων**

2,14

2,02

1,96

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια  άνω των 5 ετών

3,04

3,03

3,02

 

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,65

4,61

4,71

 

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,57

5,46

5,50

 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,61

5,57

5,59

Περιθώριο επιτοκίου*

3,47

3,55

3,63

* Το επιτοκιακό περιθώριο ισούταιμε τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείωναπό το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.

**Για τον υπολογισμό του μέσου αυτού επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

back to top
Tweets by @vagelisgiakoumi
Facebook Slider

Register

User Registration
or Cancel